Tâm Hồn Tôi Ðang Cháy

1.  Thần quyền từ thần phụ ban, Vào tâm ác uế nguy nàn,
Hằng giờ hộ trì không thôi, giúp ơn nhu cầu đời tôi;
Từ hồi thần Ngài ngự lai, Cầm quyền thống quản tâm hoài,
Lữa tình yêu thương bốc cháy, Nung nấu thúc giục hồn đây.

Ð.K:
Tâm hồn tôi đang cháy nay, Tâm hồn cháy luôn đêm ngày,
Lữa lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây;
Khi thần linh đã giáng lai, Ôi thật hiển vinh danh Ngài,
Lữa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay.

2.  Quì tại thập tự tôi dâng, Hồn linh, thể phách, tâm thần,
Trên bàn thờ Ngài giờ nay, Quyết tâm dâng trọn đời đây;
Nhờ Ngài chuộc hồn, thân an, Gọi tôi cách rất dịu dàng,
Lữa từ thiên cung linh chiếu, Cho của lễ được toàn thiêu.

3.  Nào cậy vào việc lành tôi, Gìn lời Chúa hứa cho rồi,
Công nhận một mình Jêsus, Cứu tôi bởi ơn nghìn thu;
Nguyện đồng lòng ngợi khen Cha, Tụng ca Ha-lê-lu-gia;
Ôi từ bi cao sâu bấy! Ôi lửa đốt hực lòng đây.

Bài sauXin Phục Hưng Chúng Tôi
Bài trướcCơn Mưa Phước Lành