Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 17

Chương 17. Hầu Việc Chúa Là …
Một Đời Sống Không Thỏa Hiệp

Định nghĩa của bạn về một “anh hùng đức tin” là gì? –ai đó học nhiều về thần học; một người nhớ được nhiều câu Kinh Thánh, một người cầu nguyện sáu tiếng một ngày, một Mục Sư ở một Hội Thánh lớn, một phụ nữ viết những cuốn sách thú vị?
Bạn miêu tả “người nam của Đức Chúa Trời” hay “một người nữ của Đức Chúa Trời” như thế nào? Đó là một người đưa dẫn nhiều người đến với Đấng Khristoss hay là một người yêu thích phục vụ những người không yêu thương hay là một nhà truyền giáo đến những vùng xa xôi?
Có một điều chắc chắn là những câu trả lời sẽ bao trùm toàn bộ từ học vấn, cho tới những năm kinh nghiệm, để miêu tả một người nào đó nhận được một danh hiệu đặc biệt và đã được phong là người hầu việc Chúa. Tất cả những đặc điểm tốt này là để nói về chúng ta, nhưng tôi không tin là chúng giống với định nghĩa của Đức Chúa Trời về một anh hùng đức tin hay là một người đàn ông hay phụ nữ của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh có nhấn mạnh một số anh hùng đức tin xuất sắc là những người đã được những kỳ tích phi thường về đức tin. Nhưng theo lời Chúa, chúng ta có thể thấy rằng những anh hùng đức tin đó có thể là bất kỳ ai có sự hứa nguyện không thỏa hiệp để sống theo lẽ thật của Lời Chúa … cho dù có điều gì xảy ra. Những người mà Đức Chúa Trời nói rằng họ có sự làm chứng tốt là một nhóm những người chưa biết tên được nói đến trong phần cuối của sách Hê-bơ-rơ đoạn 11. Họ được khen ngợi vì đức tin không thỏa hiệp của mình:
“Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình” (Hê-bơ-rơ 11:36-39, đã thêm phần in đậm để nhấn mạnh)
Những anh hùng đức tin không cần phải là những người phải lao vào những trận chiến tranh ác liệt và giành chiến thắng đầy vinh quang. Nói đúng hơn, một anh hùng đức tin là một người mà trong hoàn cảnh bất kỳ của cuộc sống đều không bị dao động. Họ giữ được đức tin theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời cho dù khó khăn gian khổ đến thế nào chăng nữa.
Một người có cá tính mạnh mẽ chính trực và thánh khiết là rất cần thiết cho công tác hầu việc Chúa lâu dài và hiệu quả. Công tác hầu việc Chúa là kết quả của một đời sống không thỏa hiệp để đức tin không dao động.
Tôi nhớ tôi đã hỏi một người Khải đạo của một tổ chức Tin lành lớn trên toàn cầu về định nghĩa của ông về một người của Đức Chúa Trời đích thực. Câu trả lời của ông đã làm sáng tỏ sự khó khăn đến dường nào để có thể giữ được sự trung tín với Chúa trong nền văn hóa ngày nay. Ông đáp rằng: “Bất kỳ người hầu việc Chúa nào có thể giữ vững được công tác hầu việc Chúa trong hơn 15 năm mà không bị xuống dốc về đạo đức đã là một người đích thực của Đức Chúa Trời.” Nghiêm cẩn mà nói, đối với ông, người của Đức Chúa Trời được định nghĩa bằng mức độ thỏa hiệp trong đời sống của người đó. Cho dù những định nghĩa về thần học sắc sảo hơn định nghĩa này thì định nghĩa này cũng tạo nên một cái nhìn bao quát về một người của Đức Chúa Trời và anh hùng thuộc linh là gì, tôi nhận ra rằng khi bạn đang ở trong chiến hào của công tác mục vụ  –trong các Hội Thánh, các trường học, đại học – Mọi người hay quy cho người nào đó sự vinh hiển và mạnh mẽ thuộc linh khi người đó bày tỏ: một đời sống không thỏa hiệp.
Tạo Ra Một Người Hầu Việc Chúa Không Thỏa Hiệp
            Trong số tất cả những nhân vật xuất hiện trong Kinh Thánh, chẳng có một nhân vật nào mô tả được một đời sống không thỏa hiệp rõ ràng hơn tiên tri Đa-ni-ên. Ông sống trong một vương quốc ngoại giáo và phục vụ cho những vị vua đa thần. Nhưng ông chẳng hề tránh né vẫn cứ làm theo lời Đức Chúa Trời.
Đời sống của ông bày tỏ những kỷ luật thuộc linh căn bản đã sản sinh trong ông một đức tin vững vàng mà chúng ta vẫn nhắc đến ngày nay. Bạn và tôi có thể dùng những lời hứa nguyện thực tiễn này để tạo ra những người hầu việc Chúa không thỏa hiệp.
Nhưng đầu tiên hãy xem kết quả cuối cùng minh họa tốt nhất cho đời sống không thỏa hiệp của Đa-ni-ên, và những ngày cuối đời của Đa-ni-ên. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại những ngày mới ra đời của ông và hãy xem làm thế nào mà ông nhận được danh xưng “anh hùng đức tin.”
Đa-ni-ên Trong Hang Sư Tử
Đầu tiên hãy xem một trong những chuyện tích nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh. Bạn có thể nhớ câu chuyện này từ lớp Trường Chúa Nhật –Đa-ni-ên trong hang sư tử. Đa-ni-ên đối mặt với một sắc lệnh nghiêm ngặt được ban ra. Trong thời gian 30 ngày, không ai được phép cầu nguyện một người hay một thần nào khác ngoài vua Đa-ri-út. Đa-ni-ên phản ứng lại bằng cách bày tỏ đức tin không thỏa hiệp của ông nơi Đức Chúa Trời, ông vẫn giữ nếp sống cầu nguyện của mình.
“Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.” (Đa-ni-ên 6:10)
Hãy chú ý câu “Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã được ký tên rồi.” Có vẻ như Đa-ni-ên không hề ngạc nhiên nếu ông bị bắt giam vì cứ giữ nếp sống cầu nguyện trung tín. Ông biết rõ những hậu quả sẽ xảy đến và vẫn giữ sự cầu nguyện bằng một đức tin không thỏa hiệp và quyết định rằng ông sẽ không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho dù biết sắc lệnh đó đã được ký.
Kết quả là Đa-ni-ên bị ném vào hang của những con sư tử hung tợn (và đói khát).
May thay, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ngợi khen đức tin lớn của Đa-ni-ên và kỷ luật thuộc linh của ông:
“Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội vàng đi đến hang sư tử. Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu rĩ mà kêu Đa-ni-ên; vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Hỡi Đa-ni-ên, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc, có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Bấy giờ Đa-ni-ên tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. Bấy giờ vua mừng rỡ lắm, và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình.” (Đa-ni-ên 6:19-23)
Một vài chữ cuối cùng tỏ rõ được điểm then chốt của người hầu việc Chúa không thỏa hiệp đó là “nhờ cậy Đức Chúa Trời mình.” Ông tin một cách đơn giản rằng nếu ông không thỏa hiệp thì Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ ông. Chỉ vậy thôi.
Làm thế nào mà một người đàn ông lại có một đức tin không thỏa hiệp và lạ lùng đến vậy? Bởi vì cho đến thời điểm này trong cuộc đời của Đa-ni-ên, đức tin đó đã trở thành một phản xạ không điều kiện đó là vâng lời Đức Chúa Trời! Cấp độ thuộc linh này không tự nhiên diễn ra. Nó không phải là một đặc điểm tức thì trong đời sống của Đa-ni-ên. Đa-ni-ên mất nhiều thời gian mới có được cấp độ thuộc linh này. Như bạn thấy, ở thời điểm này trong cuộc đời ông, ông đã xấp xỉ 90 tuổi rồi!
Hãy nhớ rằng, mất cả đời Đa-ni-ên mới có được danh hiệu “anh hùng đức tin.” Bạn sẽ cảm thấy lo lắng và nghĩ rằng cấp độ thuộc linh này là không thể đến được nếu bạn bắt đầu so sánh công tác hầu việc Chúa của bạn với Đa-ni-ên trong đoạn 6. So sánh chính bạn với Đa-ni-ên trong đoạn 6 giống như là so sánh một người mới lập gia đình thèm thuồng của cải, địa vị và thành công của cha mẹ bạn là những người đã cưới nhau hơn 30 năm! So sánh như thế là không công bằng và không thực tế khi giả sử rằng điều đó có thể là bình thường trong đời sống của người hầu việc Chúa. Hơn hết, bạn nên tập trung vào điều mà ông ấy đã làm trong đời sống mình để phát triển cấp độ thuộc linh của ông đến cấp độ đó.

Hai Cam Kết Thuộc Linh 
Đa-ni-ên đã dành cả cuộc đời trung thành với hai lời hứa về thuộc linh được hứa nguyện từ lúc ông còn trẻ, điều đó đã sinh ra đặc tính không thỏa hiệp của ông. Nếu bạn có những hứa nguyện tương tự trong đời sống và công tác hầu việc Chúa thì bạn sẽ phát triển đặc tính không thỏa hiệp mà Chúa sẽ phó thác cho bạn.
1. Hãy Bắt Đầu Ngay Để Tạo Ra Tấm Gương Vâng Lời 
Hãy quyết định ngay lúc này và bắt đầu trau dồi một tấm gương vâng lời để bạn rèn luyện về thuộc linh trước khi bất kỳ một cám dỗ nào tấn công! Hãy kết hợp những hành động tuân giữ lời Chúa lại với nhau khi sự cám dỗ phạm tội còn chưa dữ dội. Càng sớm càng tốt!
Đó chính xác là những gì Đa-ni-ên đã làm trong cuộc đời ông. Bạn có nhớ khi Đa-ni-ên 90 tuổi và bày tỏ một nếp sống không thỏa hiệp khi phải đối mặt với sự chết trong hang sư tử không? Bạn có nhớ những chữ cuối cùng trong Đa-ni-ên 6:10 đã gợi ý cho chúng ta làm thế nào mà Đa-ni-ên lại trở thành một “anh hùng đức tin” không? Hãy đọc lại câu này:
“Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.” (Đa-ni-ên 6:10, đã thêm phần in đậm để nhấn mạnh)
Đa-ni-ên đã có một lời hứa nguyện để bắt đầu một đời sống không thỏa hiệp khi còn trẻ, thậm chí là ở tuổi thiếu niên. Khi sách mang tên ông mở đầu, có lẽ ông chỉ mới khoảng 14- 16 tuổi. Lúc thiếu niên Đa-ni-ên bị đặt vào một trong những tình thế quan trọng trong cuộc đời khi ông bị dụ dỗ thỏa hiệp về lời hứa với Chúa. Đa-ni-ên bị bắt bởi người Ba-by-lôn cùng với những người bạn của ông và gia đình. Khi bị bắt giữ, những kẻ lãnh đạo ngoại giáo cố gắng bắt những chàng trai trẻ tin vào hệ thống niềm tin và văn hóa của họ. Chúng muốn những cậu bé người Hê-bơ-rơ sau này sẽ trở thành những lãnh đạo cho đất nước họ và trở thành thành viên nội các trong vương quốc ngoại giáo mà họ đang sống.
Trong nỗ lực phá vỡ lời hứa nguyện về đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, người Ba-by-lôn đã dạy dỗ họ những phong tục, ngôn ngữ, văn học với hy vọng những điều đó sẽ được truyền bá trong những chàng trai (Đa-ni-ên 1:3-4). Câu trả lời của Đa-ni-ên là cần thiết “Xin hãy dạy tôi điều ông muốn, nhưng điều đó sẽ chẳng thay đổi điều tôi tin là đúng đâu!”
Tiếp theo họ dụ dỗ và thuyết phục chàng trai trẻ Đa-ni-ên và những người khác bỏ qua những lời dạy dỗ và xem thường nguồn gốc thuộc linh của họ bằng cách đổi tên họ (Đa-ni-ên 1:6-7). Trong văn hóa của họ, những cái tên này có ý nghĩa miêu tả cội rễ thuộc linh của họ. Nhưng những cái tên đó chẳng ảnh hưởng tiêu cực đến Đa-ni-ên. Thực tế là, Đa-ni-ên đã đáp lại “Hãy gọi tôi tên nào ông muốn nhưng điều đó sẽ chẳng thay đổi điều tôi tin là đúng đâu!”
Sau đó họ dụ dỗ buộc Đa-ni-ên phải học theo phong tục thờ đa thần của họ bằng cách buộc ông phải đồng hóa với văn hóa của người Ba-by-lôn bằng cách ăn đồ ăn của vua (Đa-ni-ên 1:5). Nếu làm vậy Đa-ni-ên sẽ đồng ý với mọi điều mà vua Ba-by-lôn đang làm.
Câu trả lời của Đa-ni-ên còn mạnh mẽ hơn hai lần đầu. Về tính chất, Đa-ni-ên nói rằng: “Giờ thì mọi chuyện đi quá xa rồi và tôi sẽ không làm theo cho dù tôi phải chết!” Ở độ tuổi còn trẻ như vậy chúng ta thấy rằng Đa-ni-ên đã vững vàng không thỏa hiệp. Kết quả là ông sẽ được chứng kiến Đức Chúa Trời ngợi khen một đời sống không thỏa hiệp!
Đa-ni-ên, “anh hùng đức tin” và là ví dụ điển hình của một người hầu việc Chúa không thỏa hiệp, đã bắt đầu sống như vậy từ rất sớm trong cuộc đời ông. Ông kiên quyết vâng giữ lời Chúa kể từ khi ông còn trẻ. Điều này cho phép ông từ chối không thỏa hiệp với sự cám dỗ mạnh hơn khi ông già đi. Sau đó ông kết bạn với những người bạn tốt là những người hứa nguyện không thỏa hiệp và rèn luyện đời sống của họ cùng Đa-ni-ên. Bằng cách đó ông có thể đứng vững ở tuổi 90 và không tuân theo một sắc lệnh “không thể thay đổi” của nhà vua và tiếp tục tuân theo Đức Chúa Trời hằng sống.
2. Kết Bạn Với Những Người Bạn Không Thỏa Hiệp
            Từ khi còn trẻ Đa-ni-ên hiểu được giá trị của việc có những người bạn tin kính vâng theo ý Chúa (xem Đa-ni-ên 1). Những người bạn của Đa-ni-ên là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô. Họ cùng nhau từ chối thỏa hiệp không ăn đồ ăn của vua. Và Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả bọn họ.
Một vài năm sau khi Đa-ni-ên đi xa, thi hành công việc đã định sẵn. Vua ra lệnh rằng tất cả mọi người trong vương quốc phải thờ lạy vua. (Có chuyện gì với mấy ông vua kiêu ngạo này thế?) Ông cho gọi mọi người dân trong vương quốc đến và bảo họ phải quỳ lạy một thần tượng để thể hiện sự kính trọng với vua.
Các bạn của Đa-ni-ên biết trước hậu quả. Nhưng đức tin không thỏa hiệp đã ngấm sâu vào trong đời sống họ và họ quyết định rằng họ sẽ không quỳ lạy thần tượng.
Khi nhà vua và những người lính thấy ba người đàn ông trẻ đứng thẳng giữa biển người thỏa hiệp, vua gọi ba chàng trai trẻ lại và đe dọa họ phải tuân theo sắc lệnh của vua. Nhưng họ là những người không thỏa hiệp.
“Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô tâu lại cùng vua rằng: Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng.” (Đa-ni-ên 3:16-18)

            Như vua đã phán, họ bị ném vào trong lò lửa hực. Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng họ, và họ không bị giết hại. Sau đó họ được vua gọi ra và cả đất nước biết đến quyền phép của Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô.
Tôi có thể hình dung được phản ứng của Đa-ni-ên khi nghe những gì mà ba người bạn thân của ông đã trải qua. “Việc làm tốt lắm! Ngợi khen Đức Chúa Trời!” Tôi đoán là sự đoàn tụ của Đa-ni-ên và ba người bạn của ông tràn đầy sự vui sướng và gây dựng đức tin cho nhau.
Những người bạn tin kính như thế này đã góp phần xây dựng đức tin không thỏa hiệp của Đa-ni-ên. Bạn bè có mức độ ảnh hưởng thật lớn tới kiểu người mà chúng ta sẽ trở thành. Người đàn ông khôn ngoan nhất thế gian đã cam đoan rằng bạn bè có thể mài sắc đức tin của chúng ta trong Chúa. “Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình” (Châm Ngôn 27:17).
Câu hỏi ở đây là, những người bạn thân thiết nhất của bạn có gây dựng đức tin của bạn hơn không? Có bất kỳ ai trong cuộc đời bạn đi qua lò lửa thử thách của cuộc sống và những cám dỗ và minh họa cho một đời sống không thỏa hiệp không? Còn tốt hơn cả là liệu bạn có đang hầu việc Chúa bằng cách trở thành một người bạn không thỏa hiệp cho ai đó trong cuộc sống của bạn và trong công tác hầu việc Chúa?
Những Đặc Trưng Của Một Người Bạn Thực Sự
Một người bạn tin kính là người …
Hứa nguyện sống một đời sống không thỏa hiệp.
Hứa cầu nguyện cùng bạn mỗi ngày trong cuộc sống.
Hứa quan sát cuộc sống bằng quan điểm thuộc linh cùng với bạn.
Hứa sẽ không cho phép bạn đưa tội lỗi vào trong những quyết định hằng ngày của bạn.
Sẽ không phán xét vô tình khi bạn sai lầm nhưng sẽ bước đi trong đường đời cùng với bạn.
Và nhận ra rằng cô ấy hay anh ấy cần có bạn để làm những việc ở trên cho cô ấy hay anh ấy.
Những người bạn rất quan trọng và nhất định họ sẽ tạo ra một môi trường có lợi cho sự rèn luyện thuộc linh, nhưng khi thử thách xảy đến, cho dù bạn có những người bạn tốt, không ai khác có thể biến bạn trở thành một người hầu việc Chúa không thỏa hiệp ngoài chính bạn. Vấn đề trở thành một người đầy tớ vâng giữ lời Chúa luôn là vấn đề của chính bạn. Bạn phải chọn lựa không thỏa hiệp để trở thành một người có lập trường kiên định trong tương lai.

Phẩm Chất Của Đa-ni-ên Có Thể Có Ở Bạn!
            Phẩm chất chính trực và thánh khiết là những điều cần thiết cho sự hầu việc Chúa hiệu quả lâu dài. Hầu việc Chúa là kết quả của việc sống một đời sống không thỏa hiệp về đức tin.
Lời chứng về đức tin không thỏa hiệp của Đa-ni-ên có thể trở thành câu chuyện của bạn! Cho dù trong quá khứ bạn đã phạm những sai lầm nào hoặc là bất kỳ thứ gì mà ma quỷ muốn chặn đường bạn trong tương lai thì bạn vẫn có thể trở thành một người hầu việc Chúa không thỏa hiệp về đức tin vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng phương trình sau sẽ tạo ra một đời sống không thỏa hiệp và một tấm lòng tận hiến cho Đức Chúa Trời.
Lời Hứa Cá Nhân + Tình Bạn Trong Chúa = Không Thỏa Hiệp
Bây Giờ Phải Làm Gì?
Là một người hầu việc Chúa đồng chí hướng trong vương quốc Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy có một sự thúc giục mạnh mẽ là phải tạm dừng ở đây và nói với bạn về việc bạn đang ở nơi nào trong đời sống của mình. Liệu bạn có phải là một trong nhiều người đã đọc đến cuối chương này và nói rằng “Này chàng trai, ta ở với con cho tới cuối cùng khi con mới ‘khởi đầu lúc còn trẻ.’” Bạn có khi nào phạm phải những sai lầm đáng tiếc và không may trong cuộc sống không? Trách nhiệm của bạn là xây dựng một đời sống không thỏa hiệp bắt đầu từ khi còn trẻ hơn là một cuộc sống mà bạn ao ước phải không? Hay là bạn suy nghĩ nghiêm cẩn về trách nhiệm của bạn là phải sống một đời sống không thỏa hiệp nhưng lại bị ám ảnh bởi những ký ức về những lúc bạn yếu đuối và thỏa hiệp với lời hứa nguyện sống cho Đấng Khristos? Có thể gần đây bạn mới chấp nhận Đấng Khristoss làm Đấng Cứu Thế và bây giờ hối hận là đã không nhận lấy ân điển của Ngài sớm hơn chăng?
Lẽ dĩ nhiên có một nơi để thanh toán những tội lỗi của bạn và vật lộn với những hậu quả của tội lỗi. Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu bạn bị tác động bởi một vài câu hỏi mà tôi đặt ra trong trang trước thì có lẽ bạn đã thực sự nhận thức được tội lỗi của mình, hãy tha thiết cầu xin Chúa là Đấng hay thương xót và khát khao sự nên thánh trong phần đời còn lại. Vậy nên hãy tin vào điều này, hãy để tôi gửi đến bạn một vài lời khích lệ mà tôi đã cầu nguyện là những lời này sẽ chạm vào tấm lòng bạn, vào nơi đang đau đớn và khiến bạn ngã lòng.
Tình trạng thuộc linh không dựa vào số lượng bằng đại học mà bạn có, mà nó dựa vào lời hứa tuân lời Chúa không thỏa hiệp từng hồi từng lúc trong đời sống của bạn!
Tình trạng thuộc linh không phụ thuộc vào nơi bạn lớn lên, hoặc cha mẹ bạn là ai, hay bạn bày tỏ niềm tin vào Đạo Tin Lành lúc còn trẻ; mà tình trạng thuộc linh dựa vào vào lời hứa vâng lời Chúa không thỏa hiệp từng hồi từng lúc trong đời sống của bạn!
Tình trạng thuộc linh không ngăn cản những người thực sự khao khát sự chính trực nhưng đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ; mà tình trạng thuộc linh phụ dựa vào lời hứa tuân giữ lời Chúa không thỏa hiệp từng hồi từng lúc trong đời sống của bạn!
Vì thế, nhờ vào quyền phép của Đức Chúa Trời Toàn Năng và Lời Chúa, tôi khích lệ bạn hãy bắt đầu ngay hôm nay –ngay bây giờ -để xây dựng một đời sống không thỏa hiệp! Bạn vẫn đủ khả năng trở thành một anh hùng đức tin cho Chúa. Bạn có thể trở thành một người đàn ông hay một người phụ nữ của Chúa. Chẳng gì có thể cấm bạn lớn lên trong đức tin và trở thành một Đa-ni-ên ở trong thân của Đấng Khristos. Chẳng có gì cả!
Vâng những ký ức vẫn còn đó, những hối tiếc cũng vẫn còn, nhưng hãy sử dụng những suy nghĩ, những cảm giác đó làm nhiên liệu cho lời hứa nguyện của bạn trên con đường không thỏa hiệp! Hãy thay đổi ý nghĩa của những ký ức đó!
Vậy hãy kết thúc chương này bằng cách dâng lời cầu nguyện tạ ơn cho Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót và giàu ơn của chúng ta ban cho bạn cơ hội thứ hai để sống một đời sống làm sáng danh Chúa. Sau đó ra đi và kết bạn với những người bạn không thỏa hiệp và hầu việc trong Hội Thánh của Đấng Khristos cùng nhau!
Hầu Việc Chúa Là …
1. Giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời cho dù có điều gì xảy ra.
2. Sống một đời sống đức tin không thỏa hiệp.
3. Kết quả của lời hứa nguyện cá nhân và những bạn đồng hành về thuộc linh.
Những Trích Dẫn
Chẳng có lý do nào để thỏa hiệp những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mà lại vẫn nhận được ơn phước của Ngài.
-Andy Stanley1
Thành công lớn cộng với tính cách yếu đuối tạo nên thảm họa. Hãy giữ tính cách mạnh mẽ và bạn sẽ tạo ra ảnh hưởng không thể cưỡng lại.
-Stan Toler2
Các người Khải đạo chính trực đem đến một cảm giác không thể lầm lẫn về quyền năng Chúa.
-Henry And Richard Blackaby3
Những Ghi Chú
1. A. Stanley, Next Generation Leader (Sisters, OR: Multnomah, 2006), 145.
2. S. Toler, Stan Toler’s Practical Guide for Pastoral Ministry (Indianapolis, IN: Wesleyan Publishing House, 2007), 28.
3. H. Blackaby and R. Blackaby, Spiritual Leadership (Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2002), 107.

Bài sauSách Hầu Việc Chúa Là Chương 16
Bài trướcSách Hầu Việc Chúa Là Chương 18