Niềm Vui Và Tin Lành

NIỀM VUI VÀ TIN LÀNH

Chúa giáng sinh niềm vui vô hạn
Chúa giáng sinh cả một Tin Lành
Chúa giáng sinh đem lại an bình
Cho nhân loại những người thiện ý

Chúa giáng sinh niềm vui cứu chuộc
Chúa giáng sinh cả một Tin Lành
Chúa giáng sinh xóa bỏ điêu linh
Cho nhân loại thóat vòng tội lỗi

Chúa giáng sinh niềm vui thương mến
Chúa giáng sinh cả một Tin Lành
Chúa giáng sinh đem lại tâm linh
Cho nhân loại không còn chia rẽ

Chúa giáng sinh niềm vui hợp nhất
Chúa giáng sinh cả một Tin Lành
Chúa giáng sinh tạo mối thông công
Cho nhân thế tương giao cùng Chúa.

Giáng sinh 1987.