Ma-thi-ơ 6:33

Xưa kia Chúa phán trước hết tìm
Sự công nghĩa trong nước Cha thánh trên trời.
Theo ngay sau đó,
Chúa sẽ ban mọi điều khác nữa.
Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia

Bài sauHãy Xin Sẽ Ðược
Bài trướcVề Nhà Chúa