Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

1.  Lòng tôi yêu giáo hội thay, Chổ Chúa cư trú xưa nay;
Ấy do ân điển Ngài cao sâu bấy, Tuôn huyết cứu mua Hội nầy.

2.  Ðều vui hơn hết lòng ưa: Hội thánh noi dấu Chúa xưa,
Cảm thông, giao kết, ngọt ngào cao quí, Ca khúc yêu thương muôn thì.

3.  Thật như Kinh Thánh bền lâu, Hội thánh rực rỡ kém đâu,
Hiển vinh, hạnh phúc nghìn thu vô đối, Trên đất cũng như trên trời.