Lạy Thượng Ðế

1.  Lạy Thượng Ðế con muốn trở nên người, người của Chúa, trong đáy tim.
Lạy Thượng Ðế con muốn trở nên như một con chiên,
Trong tâm hồn, trong tấm lòng,
Lạy Thượng Ðế con muốn trở nên như một con chiên.

2.  Lạy Thượng Ðế con muốn trở nên người đẹp lòng Chúa trong đáy tim,
Lạy Thượng Ðế con muốn trở nên người đẹp lòng Cha.
Trong tân hồn, trong tấm lòng.
Lạy Thượng Ðế con muốn trở nên người đẹp lòng Cha.

3.  Lạy Thượng Ðế con muốn ơn thiêng Ngài, từ trời xuống trong đáy tim.
Lạy Thượng Ðế con muốn ơn thiêng Ngài ngự trong tim.
Trong tân hồn, trong tấm lòng.
Lạy Thượng Ðế con muốn ơn thiên Ngài ngự trong tim.

Bài sauHãy Tin Nhận
Bài trướcTrở Về Bên Chúa