Jêsus Cứu

1.  Nầy lời vui lời ta nghe hát: Jêsus cứu! cứu tội nhân!
Nguyền truyền cho mọi dân trên đất: Jêsus cứu! Mau tin nhận!
Kìa, đạo Chúa khá giảng phổ biến, Từ sơn đỉnh cho đến hải tân,
Ta nghe đây lịnh Ngài hô “Tiến!” Jêsus cứu! Mau tin nhận!

2.  Nguyện đồng ca hồi đang giao chiến: Jêsus cứu! cứu tội nhân!
Nhờ Ngài chết, phục sanh vinh hiển, Jêsus cứu! Mau tin nhận!
Hồi mờ tối khá hát nhỏ nhẻ, Lòng ta đang khao khát cứu ân,
Ca vang trên phần mộ vui vẻ; Jêsus cứu! Mau tin nhận!

3.  Nầy lời vui, truyền tung trên gió, Jêsus cứu! cứu tội nhân!
Toàn cầu nên mừng reo đây đó, Jêsus cứu! Mau tin nhận!
Ðạo toàn cứu quyết giảng sốt sắng, Từ sơn đỉnh cho đến hải tân,
Ta hoan ca một bài đắc thắng: Jêsus cứu! Mau tin nhận!

Bài sauHuyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
Bài trướcQua Ðời Sẽ Ðến Ðâu?