Hướng Lên Trời Cao

1.  Dù nơi thôn quê yên lành, hoặc chốn núi rừng xanh.
Bạn hãy hướng tâm lên! Bạn hãy hướng tâm hồn lên!
Dù nơi sông sâu biển cả cường sóng thét gào.
Bạn hãy hướng tâm lên! Bạn hãy hướng tâm hồn lên!

2.  Dù khi vui chơi học hành, đời ngát hương trời xuân.
Bạn hãy hướng tâm lên! Bạn hãy hướng tâm hồn lên!
Dù khi đau thương hoạn nạn, nhiều nổi chán chường.
Bạn hãy hướng tâm lên! Bạn hãy hướng tâm hồn lên!