Có Chúa

Có Chúa đi với em, em sẽ không hề sợ chi.
Có Chúa đi với em, em sẽ không hề thiếu gì.
Ðường dầu đen tối bước đi không lo lạc lối,
Ðường dầu gian nguy không chút vẫn vương tâm hồn.
Có Chúa đi với em, em sẽ không hề sợ chi.
Có Chúa đi với em, em sẽ không hề thiếu gì.