Chung Niềm Tin

1. Tình yêu Chúa sâu rộng đã đến với tôi
Ðời tôi nay xa lìa đường cũ lối xưa
Từ miền tối thế gian vào nơi hiển vinh
Jêsus vẫn sống dẫn bước tôi theo Ngài

Nầy ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con
Nói cho người nói cho người đi
Hãy tin thật Chúa nhân từ vẫn sống muôn thu
Hãy đưa người đến chung niềm tin

2. Một hôm Chúa nhân từ đã đến với tôi
Làm sao tôi quên được giờ phút biến thay
Từ ngày ấy lối đi dường như nở hoa
Vì tôi vẫn sống trong ơn yêu thương trời

Nầy ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con
Nói cho người nói cho người đi
Biết bao người biết bao người vẫn sống đau thương
Hãy đưa người đến trong tình yêu