Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

1.  Khi có Jêsus bạn vô đối, Ngày đêm khắng khít với tôi,
Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ. Sao tôi còn e mây mờ,
Sao thấy lòng những quạnh hiu nay, Mong ước về cỏi trời ngay?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Về phần tôi Jêsus bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Ð.K:
Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát,
Lòng đầy vui sướng mừng hát;
Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Thì Ngài há quên tôi khi nào?

2.  Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên lơn, “Ðừng nên bối rối ớ con!”
Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, Không nghi sợ chi, vui hoài,
Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi, Tôi thấy từng bước một thôi;
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Về phần tôi Jêsus bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?

3.  Trong lúc chung quanh đầy mây tối, hồi Sa-tan cám dỗ tôi;
Dẫu khi giọng hát thành tiếng than, Khi hi vọng ra tro tàn,
Tôi quyết càng đến gần Jêsus, Nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu;
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Về phần tôi Jêsus bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, Thì Ngài há quên tôi khi nào?