Báo Tin Lành

1.  Người đời ham vui trong thế gian, Thần hồn phân vân bất an,
Lòng ta đau thương khôn xiết kể, Nước mắt tuôn dầm ủ ê;
Người trời Jêsus, Con Chúa Cha, Ðộng lòng thương yêu chúng ta,
Hi sinh đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành.

   Ð.K:
Nầy ta kíp báo Tin Lành, Là ơn Chúa cứu chúng sanh;
Jêsus đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành.

2.  Dầu mà ta lên trên núi cao, Dầu vượt qua nơi biển sâu,
Dầu khi băng qua trong lửa cháy, Vững chí ta nào đổi thay;
Dầu mà quân binh đương phủ vây, Quyền đời hăm ta giết đi,
Tâm can vững chắc không kinh gì, Vì lo cứu bởi đương thì.

3.  Hồn người bên kia đương khóc la, Ðầu nầy kêu rên thiết tha,
Vì đương luân vong nơi khổ hải, Não chí đau lòng lắm ai;
Người người đương trong phương thoát ly, Ngoài Jêsus không phép chi,
Nên ta quyết giảng rao trung thành, Về ân cứu bởi Tin Lành.