Home Bài Giảng Mục Sư Mục sư TRẦN NHỰT THĂNG

Mục sư TRẦN NHỰT THĂNG

Thật sự tôi đã biết ý Chúa chưa?

Năm 1988, Chính trị Hoa kỳ xảy ra một hiện tượng đặc biệt. Năm đó, lần đầu tiên một Mục sư nhảy ra tranh...

Hãy yêu việc mình làm

CÂU CHUYỆN HAI NGƯỜI LÀM VIỆC Tôi có thấy hai người làm việc hòan tòan trái ngược nhau Người...

Khi không còn cách nào khác

NHẬP ÐỀ Trong câu chuyện này, Giăng không nói rõ ngày lễ đó là lễ gì của người Do Thái. Do Thái có ba...

Giôna – Chẳng còn phép lạ nào khác

Câu gốc: Ma-thi-ơ 12:39 “Dòng dõi hung ác, gian dâm nầy xin một phép lạ, nhưng sẽ chẳng cho phép lạ nào khác ngoài...

Đào lại những cái giếng cũ, nhu cầu cấp bách của Hội Thánh

“Khi Đức Chúa Jêsus vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được? 29 Ngài đáp...

Chẳng cần phải lo!

Ví dụ 1 : Một cái dome, vòng bằng kiếng và thép cao bằng building 8 tầng được dựng lên tại sa mạc Sonora,...

Bảng liệt kê điều hành

CÂU CHUYỆN 1 – CON TRAI NA-IN Bạn vừa bước ra khỏi nhà quàn. Tang lễ đã xong, họ khiên cái quan tài...

Cốt khô sống lại

Nước Do Thái ,sau khi vua Salomon qua đời năm 930 BC, bị chia làm hai: miền bắc gọi là nước Y-sơ-ra-ên gồm...

Giải phóng một quá khứ buồn

Con người không có một đời sống giản dị, đơn thuần. Nói về đức tin và lời hứa của Ðức Chúa Trời, nhiều...

Muốn Chúa chú ý

Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: 10 Có...

XEM NHIỀU

TIN MỚI