60. Ngài Là Vua

Ngài là Vua, Chúa muôn loài,
Ngài đã đến thế giới cứu vớt những ai lầm than;
Ngài đã chết cứu người, Ngài đã sống khải hoàn,
Hãy ca ngợi Chúa muôn loài.

Ngài là Vua, Chúa muôn loài
Ngài đã sống đắc thắng cõi chết, Chúa rất quyền oai
Mọi đầu gối sẽ quỳ, Mọi môi lưỡi xưng nhận:
Chính Jêsus Cứu Chúa ta.