60. Luân Hồi

CÂU HỎI: Theo Kinh Phật, kiếp người không chỉ có một, kiếp người luân hồi. Nếu tu nhân tích đức thì sẽ được vào nước A-di-đà. Vậy, Tin Lành sẽ giải thích ra sao? Trường hợp những người tật nguyền, sinh ra kém may mắn, Kinh Phật giải thích kiếp trước họ ăn ở gian ác nên kiếp nầy mới phải chịu hậu quả. Tin Lành của Đức Chúa Trời sẽ giải thích thế nào? Xin giải thích trường hợp người kiếp nầy có ký ức của người kiếp trước.
TRẢ LỜI:
Câu hỏi của Bạn chứng tỏ Bạn là người có lòng tìm hiểu về tôn giáo, và cảm ơn Bạn cũng có lòng tìm biết về lời dạy của Chúa. Tôi xin trình bày với Bạn 4 điều Chúa dạy trong câu hỏi của Bạn, rồi Chúa cho bạn có khôn ngoan để nhận ra đâu là Chân lý để tin. Bốn điều đó là:

 • Luân hồi,
 • tu nhân tích đức,
 • Người khuyết tật.
 • Ký ức kiếp trước.

I/. VẤN ĐỀ THỨ NHẤT MÀ BẠN NÊU RA LÀ ‘LUÂN HỒI’.
Có hai quan niệm của con người về sự chết mà Kinh thánh là Lời Chúa khẳng định đó là quan niệm sai.

 • Có một số người cho rằng chết là hết. Rõ ràng đây là quan niệm sai, cá nhân Bạn cũng không tin. Nếu chết là hết thì loài người trên đất không cần gì phải làm lành làm thiện; nếu chết là hết thì sẽ bất công vì có một số người làm gian ác mà người đời không thấy không biết, nếu họ chết là hết thì những người còn sống sẽ làm ác như họ. Đây là triết lý sống của những người liều mạng, nghĩ rằng không còn hi vọng, nên chủ trương ăn đi, uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết, và họ khoác lên sự sai lạc của họ bằng một cái tên rất triết lý là chủ nghĩa hiện sinh, sống chỉ biết hiện tại, không cần biết tương lai. Kinh thánh khẳng định: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Hêb. 9:27), chết không phải là hết mà sẽ đến trước Tòa Án của Đức Chúa Trời để chịu xét đoán hoặc bị hình phạt đời đời hoặc được hưởng sự sống đời đời.
 • Quan niệm thứ hai như Bạn nói là luân hồi. Thật ra giáo lý luân hồi được nhà Phật đưa ra là để răn người đời giúp họ sợ mà ăn hiền ở lành theo Phật thuyết trong A-di-đà kinh, Địa Tạng kinh, Vu Lan kinh, hơn là giáo lý chánh thức, vì kinh Phật cũng dạy: chủng đậu đắc đậu, chủng qua đắc qua, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, rõ ràng trồng đậu không thể được dưa, hay ngược lại trồng dưa cũng không thể được đậu. Khoa học cũng nhìn nhận, các loài thực vật, động vật, trong đó con người, loài nào sanh ra loài đó. Kinh thánh ghi rõ ràng khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài vạn vật đều tùy theo loại. Lời Chúa phán: Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành… Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành (Sáng. 1:21, 24-25). Bạn thấy, ngay cả côn trùng cũng còn tùy theo loại, thì làm sao con người có thể thành con vật nầy con vật kia được, hoặc ngược lại làm sao con vật thành con người được (?).

Mọi người cũng nhìn nhận: cả đời làm lành, lành chưa đủ; một ngày làm ác, ác đã có dư. Lời Chúa dạy: Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được (Giê. 13:23). Loài người không thể tự cứu mình khỏi tội.
II/. VẤN ĐỀ THỨ 2: TU NHÂN TÍCH ĐỨC.
Câu nói của Bạn là: ‘Nếu tu nhân tích đức thì sẽ được vào nước A-di-đà’. Câu Bạn nói lấy từ kinh Adiđà, hoặc Kinh Tam Thiên Phật, dạy rằng phải niệm danh chư Phật, lạy cúng lễ Phật, thì sẽ được cứu, lúc chết sẽ được Tây phương Giáo chủ Adiđà Phật rước về nước cực lạc, hãy xưng tụng danh hiệu vị Phật nầy nhiều sẽ được phước. Thế mà trong kinh Đại Thừa Kim Cang ghi Phật Thích ca nói tất cả do tâm sanh, Phật không cứu ai được, ai càng cầu Phật sẽ là ma quỉ (dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, tại nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai). Vậy là trái ngược nhau hoàn toàn. Trước Phật Thích ca có vô số Phật, nhưng từ khi Phật Thích ca tịch diệt không thấy có ai được nên danh thành Phật, chỉ có hạ lần xuống Bồ-tát, rồi La-hán, rồi Thinh văn, rồi Duyên giác; cuối cùng là Hòa thượng… Nếu Bạn hỏi một vị cao tăng kiếp sau vị đó có thành Phật vào cực lạc không? Chắc chắn vị cao tăng đó không trả lời, vì nếu trả lời sẽ vào cực lạc thành Phật thì hóa ra vẫn còn ‘tham sân si’; nếu trả lời ‘không’ thì làm sao Bạn tu nhân tích đức sẽ được vào cực lạc nước A-di-đà? Không lẽ công đức của Bạn lớn hơn vị cao tăng đó sao?
Kinh thánh là Lời Chúa phán: Mọi việc công bình của chúng ta như áo nhớp (Êsai 64:6), Chúa khẳng định: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không (Rô. 3:10). Bạn có lòng tu nhân tích đức là điều quý trong một thế giới đầy tội ác, nó nói lên tâm tánh con người là thiện đúng như câu nhân chi sơ tính bổn thiện. Nhưng như một vị thánh đồ đã kinh nghiệm: bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn… Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi (Rô. 7:18, 21). Tu nhân tích đức là cách hạn chế bớt phạm tội, có lẽ Bạn tốt hơn tôi về đạo đức đời nầy, nhưng Chúa phán: Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô. 3:23). Nhà trường qui định thí sinh đạt 50 điểm thì đậu, tôi 20 điểm tôi rớt; Bạn 49 điểm Bạn cũng rớt.
Đó chính là lý do đang lúc chúng ta còn là người có tội thì Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Tạo Hóa vì yêu thương nhân loại, Chúa Jêsus đã gác lại địa vị Đức Chúa Trời  vinh hiển, giáng sanh làm người ở giữa loài người để chịu chết trên cây thập tự, đổ huyết chuộc tội cho loài người, rồi sau 3 ngày chịu chôn trong mộ, Chúa Jêsus đã sống lại và sống đời đời để bảo đảm cho hễ ai tin nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus, đều được sự sống đời đời. Chúa Jêsus phán: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi… Chúa Jêsus phán: Là Đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ (Giăng 11:25; Khải. 1:17).
Chính ý thức khiến Bạn muốn tu nhân tích đức chứng tỏ Bạn cần được cứu khỏi gốc tội lỗi. Tại Bạn và tôi muốn tu nhân tích đức mà không làm trọn vì tội lỗi ở trong chúng ta, nên Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Tạo Hóa mới phải đến thế gian cứu chúng ta khỏi tội lỗi trước, khi Bạn và tôi đã tin Chúa Jêsus được tha tội rồi, sau đó, chúng ta nhận được năng lực của Chúa, chúng ta sẽ tự nhiên tu nhân tích đức được. Vì vậy, Bạn cần ăn năn tội, tin nhận Chúa Jêsus trước, rồi Bạn sẽ thấy việc tu nhân tích đức là một niềm vui, không phải là sự cố gắng công đức riêng nữa.
III/. VẤN ĐỀ TẬT NGUYỀN CỦA CON NGƯỜI.
Nếu nói như Bạn: những người được sinh ra tật nguyền, kém may mắn, là do kiếp trước họ ăn ở gian ác… thì e rằng Bạn thiếu cảm thông với họ, chưa kể là thiếu hiểu biết về khoa học. Một người được sinh ra trong tình trạng tật nguyền, kém may mắn, có thể bởi nhiều nguyên nhân, như:

 1. Do môi trường sống của người đó, như những người bị ảnh hưởng các loại hóa chất độc hại của môi trường.
 2. Có thể do cha mẹ bị bịnh hoặc do cha mẹ sống trong tội lỗi di truyền lại cho con cái.
 3. Có thể do người mẹ sử dụng thức ăn hoặc thuốc uống gây dị tật cho thai nhi.

Tuy nhiên, Bạn cũng đừng xem người tật nguyền, kém may mắn đó là khốn khổ. Tại nước Mỹ nầy, tôi đã thấy những người tật nguyền có cuộc sống rất tốt so với nhiều người không bị khuyết tật. Cũng có những người khuyết tật trở thành những người nổi tiếng như: Khoa học gia vật lý Stephen Hawking của nước Anh, như bà Fanny Crosby mù lòa nhưng lại là nguồn phước cho biết bao người. Trong một chương trình Con Đường Vĩnh Phúc trước đây tôi đã giới thiệu những người tin Chúa trong Hội thánh tại Túc Trưng (VN), họ bị mù, lại là dân tộc thiểu số, nghèo, nhưng đức tin của họ nơi Chúa Jêsus đã biến họ thành những nguồn phước cho nhiều người thay vì là kém may mắn.
Dĩ nhiên, vì tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va không vâng lời Chúa, không đi trong đường lối của Chúa, nên tội lỗi đã vào trong toàn thể nhân loại đem đến hậu quả tàn khốc, trong đó có bịnh tật cho loài người. Đó cũng là lý do Đức Chúa Trời yêu thương biết loài người chúng ta không thể tự cứu mình khỏi hậu quả tàn khốc của tội lỗi trong đời nầy và hình phạt kinh khiếp đời sau, nên Chúa đã giáng sanh làm người là Chúa Jêsus cứu Bạn, không phải bằng những giáo thuyết làm lành lánh dữ mà bằng cách lấy mạng sống của Ngài đổ huyết đền tội cho Bạn. Bạn đã nhìn thấy Bạn may mắn hơn những người khuyết tật với một thân thể còn đủ khôn ngoan để biết con đường mà Chúa muốn Bạn đi là Con Đường Vĩnh Phúc ngang qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ. Xin Chúa cho bạn mau lẹ ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của Bạn, đừng chậm trễ mà trở thành người kém may mắn đời nầy cũng như kém may mắn đời sau. Chúa phán với Bạn: …Thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt… thà rằng què chơn mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chơn mà bị quăng vào địa ngục… thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục, đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt (Mác 9:43-48). Chúa Jêsus thuật kể về một người giàu ăn ở rất là sung sướng, trong khi đó cũng có một người nghèo tên La-xa-rơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ, ước ao được ăn những thức ăn ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. Theo Bạn thì người nghèo tên La-xa-rơ kém may mắn. Nhưng Chúa Jêsus thuật tiếp: Vả người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham… người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đổi (Luca 16:19-24). Chúa muốn Bạn thấy kiếp nầy để nghĩ đến kiếp sau khổ hình mà mau ăn năn quay lại với Chúa Jêsus Christ.
IV/. VẤN ĐỀ THỨ 4: KÝ ỨC KIẾP TRƯỚC.
Khi nghe một người nào đó được gọi là có ký ức về kiếp trước, Bạn nên nghĩ đến 3 điều:

 • Đó là một sự lừa gạt, buôn thần bán thánh.
 • Hệ thần kinh của người đó có vấn đề
 • Đó là công việc của ma quỉ làm để khiến loài người thờ lạy nó, như nhiều lần Kinh thánh ghi lại ma quỉ nó cũng biết Chúa Jêsus vốn là Đức Chúa Trời từ trời đến hủy diệt nó, ma quỉ biết thánh Phao-lô là người của Đức Chúa Trời rao giảng Tin Lành cứu rỗi.

Tôi không biết Bạn gặp người có ký ức kiếp trước trong tình trạng nào trong 3 điều trên, nhưng điều quan trọng là những vấn đề Bạn nêu ra trong câu hỏi hôm nay chẳng có liên quan gì đến sự cứu rỗi của Bạn. Trong khi đó, qua Kinh thánh, Chúa cho chúng ta biết trước khi chúng ta được sanh ra, chúng ta là tội nhơn đáng bị hình phạt đời đời nơi địa ngục, cần ăn năn tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để tương lai còn lại trên đất được vui mừng bình an và kiếp sau không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chỗ khác nhau giữa Tin Lành của Đức Chúa Trời với những điều Bạn biết là Tin Lành dạy những điều có thật, chứng minh thực tế, không thần thánh hóa một con người, không có mục đích kể truyện lạ, chỉ giới thiệu cho mọi người một Đức Chúa Trời Tạo Hóa yêu thương qua bằng cớ là Chúa Jêsus Christ đã giáng sanh đền tội cứu con người khỏi tối tăm của tội lỗi, khỏi quyền lực của ma quỉ, để người đó được tha tội, được làm con của Đức Chúa Trời hầu người đó hưởng được phước ở đất cũng như ở trời, trong đó Bạn.