58. Ca Ngợi Chúa Tôi

Hỡi Cứu Chúa, Cứu Chúa Jêsus tôi
Cất tiếng hát chúc tán Jêsus tôi
Ca không thôi, dâng lên trọn đời sống
Chúa tôi cao đẹp, không có ai so bằng
Tôi nói không nên lời.
Vì yêu thương tôi Jêsus đã xả thân
Tình yêu trần gian đâu dám so kịp nào
Trời cao biển lớn, Jêsus yêu tôi hơn
Lòng tôi say sưa, ca khen Ngài không thôi