52. Tôn Vinh Vua Jêsus

Tôn vinh danh Jêsus, Tôn vinh E-ma-nu-ên
Vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Ánh sao rạng soi
Dầu cho cả trần gian biến đổi, Tôi vẫn ca ngợi Chúa
Và cho đến đời đời chúc tôn danh Jêsus

All hail king Jesus! All hail Emanuel.
King of kings, Lord of lords, Bright Morning Star.
And throughout eternity, I’ll sing your praises;
and I’ll reign with You throughout eternity.