38. Tổ Tông

CÂU HỎI:
Đức Chúa Trời vẫn đáng thờ lạy rồi, song tổ tông đã sanh ra ta, ta cũng chẳng nên quên như lời thầy Tăng Tử có nói: ‘Thận chung truy viễn, dân đức quí hậu hĩ’. Nay các ông không thờ tổ tông là cớ làm sao? 
LỜI CHÀO: Chào Anh Trần Quang và xin chào Quý vị thính giả Đài TNVNHN. Tôi là Ms Sơn, cảm ơn Chúa cho tôi được gặp lại Quý Vị qua chương trình CĐVP của Hội Thánh BPPH tại Virginia, với phần Giải Đáp Niềm tin Giáo lý Tin Lành của Chúa Jêsus Christ.
TRẢ LỜI:
Cảm ơn Chúa vì vị thính giả đã làm cho chúng tôi rất ngạc nhiên đáng quý hiếm có trong thời đại nầy là: vừa biết Đức Chúa Trời là Đấng đáng tôn thờ, và lòng hiếu kính đối với cha mẹ tổ tông.
Về cá nhân, với Lời của Chúa dạy qua Kinh Thánh, tôi hoàn toàn đồng ý với vị thính giả hai vấn đề đã được nêu ra trong câu hỏi: (1) Thứ nhất là Đức Chúa Trời là Đấng đáng tôn thờ; (2) thứ hai, tổ tông là bậc sanh thành, chúng ta không được quên.
Quả đúng như vậy, Đức Chúa Trời mà người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành chúng tôi luôn muốn giới thiệu cùng Quý vị thính giả như Kinh Thánh đã dạy Ngài chính là Đấng Tạo Hóa dựng nên trời, đất, muôn vật, cùng loài người chúng ta, chẳng có vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài – Giăng 1:3.
Cho nên khi người Tin Lành chúng tôi khuyên mời một người quay lại ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để được tha tội, được làm con của Đức Chúa Trời, thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi, thì chúng tôi chỉ mời người đó quay về thờ phượng một Đức Chúa Trời Tạo Hóa, như người con sau bao nhiêu năm xa cách Cha mình, bây giờ quay về với Cha mình. Hoàn toàn không phải là sự thay đổi tôn giáo, mà là một hành động hiếu kính của người con đối với Cha mình.
Hơn thế nữa, Kinh Thánh cũng dạy: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài – là Chúa Jêsus – hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời – Giăng 3:16. Một Đức Chúa Trời Tạo Hóa yêu thương đến nỗi phải từ giã Thiên đàng đến thế gian giáng sanh làm người là Chúa Jêsus chịu chết đền tội cho nhân loại hầu cho ai tin Ngài đều được sự sống phong phú ở đất cũng như ở trời như vậy, thật đáng cho loài người chúng ta tôn thờ. Sự xứng đáng tôn thờ nầy được Kinh Thánh xác nhận: Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác – ngoài Chúa Jêsus – vì dưới trời nầy chẳng có danh nào khác, hầu cho chúng ta nhờ đó mà được cứu – Công vụ 4:12.
Còn về phương diện TỔ TÔNG. Lời Chúa là Kinh Thánh dạy rõ ràng như sau:

  1. Chúa dạy phải hiếu kính cha mẹ:

Trong phần Kinh Thánh ghi lại 10 Điều răn hay 10 Giới răn của Đức Chúa Trời ban cho loài người phải làm theo hầu bởi đó được Đức Chúa Trời kể là người công bình đạo dức, được sự sống, sau khi qui định 4 điều đầu bổn phận của loài người đối với Chúa, Chúa đã dành 6 điều sau để dạy bổn phận giữa người với người, mà bổn phận đầu tiên giữa người với người quan trọng nhất là: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban cho – Xuất. 20:12. Lời Chúa còn qui định chi tiết: Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử… Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử – Xuất. 21:15, 17.
Chúng ta phải ghi nhận hai điều về sự hiếu kính mà Chúa dạy:
(1). Chúa đặt hiếu kính là Điều răn đầu tiên cho bổn phận làm người trên đất. Thật thế, làm người mà không hiếu kính cha mẹ thì cũng đáng tội như đã phạm với Chúa. Kinh Thánh khẳng định: ‘Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy – Gia-cơ 2:10.
(2). Lời Chúa qui định hình phạt xử tử đứa con bất hiếu dám chửi cha mắng mẹ, đánh cha mẹ – hình phạt xử tử thời đó là ném đá cho đến chết.
Vì vậy, nếu có ai đó nói với Quý vị thính giả rằng chỉ thờ Chúa mà không cần nhớ tổ tông thì đó không phải là Tin Lành của Chúa Jêsus mà chúng tôi đang rao giảng.

  1. CHÚA JÊSUS LÀM GƯƠNG HIẾU KÍNH:

Kinh Thánh làm chứng rằng Chúa Jêsus luôn LÀM và DẠY, Chúa Jêsus luôn làm trước dạy sau. Do đó, khi Chúa Jêsus giáng sanh làm người trên đất, chính Chúa Jêsus đã làm gương hiếu kính cha mẹ, dù đó chỉ là cha nuôi và người mẹ mà Ngài chỉ mượn thân thể ra đời. Kinh Thánh ghi lại sự hiếu kính của Chúa Jêsus như sau:
(1). Khi Chúa Jêsus còn thơ ấu thì Ngài chịu lụy cha mẹ – Luca 2:51nghĩa là Chúa Jêsus bằng lòng phục tùng cha mẹ – dù chỉ là cha nuôi và mẹ phần mượn thân thể ra đời.
(2) Có lẽ cha nuôi của Chúa Jêsus là Giô-sép qua đời sớm, nên những người đương thời cùng quê của Chúa Jêsus nhìn biết Ngài với lòng hiếu thảo đã làm nghề thợ mộc của cha nuôi Giô-sép để nuôi sống một gia đình gồm mẹ và ít nhất 5 hoặc 6 anh chị em nữa. Mác 6:3.
(3) Trong khi còn trên đất rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời yêu thương, Chúa Jêsus đã quở trách những người phái Pha-ri-si là những người cho rằng họ vì lo bổn phận với Đức Chúa Trời nên không cần quan tâm đến bổn phận đối với cha mẹ. Chúa Jêsus gọi những người sống như vậy là giả hình – Math. 15:3-9.
(4) Và khi Chúa Jêsus bị treo trên cây thập tự chịu chết đền tội cho nhân loại, trong giờ phút chịu cực kỳ đau đớn và kinh khiếp, Kinh Thánh ghi lại rằng từ trên thập tự giá Chúa Jêsus nhìn xuống nơ chân thập tự nhìn thấy mẹ mình là Ma-ri, Chúa Jêsus vẫn không quên bổn phận hiếu kính cha mẹ, Ngài đã gởi gắm người mẹ mà Ngài đã mượn thân thể để vào đời cho môn đồ mà yêu thương nhờ môn đồ đó chăm sóc.
Thế thì không thể nào bảo người tin Chúa Jêsus lại dám quên bổn phận hiếu kính cha mẹ. Tôi xin nhắc lại: Nếu có ai giới thiệu với Quý vị thính giả một giáo lý chỉ cần bổn phận đối với Đức Chúa Trời, không cần bổn phẩn hiếu kính cha mẹ, thì chắc chắn đó không phải là Tin Lành của Chúa Jêsus như chúng tôi rao giảng.

  1. Chúa dạy về Cách Hiếu Kính Cha Mẹ:

Bây giờ nói về CÁCH HIẾU KÍNH. Tôi xin thuật lại một câu chuyện trích từ quyển ‘Hồi Ký 46 năm chức vụ của Cố Mục sư Lê Văn Thái’. Năm 1917, tại Đà Nẵng, một vị Truyền đạo Tin Lành treo một cái bảng ghi dòng chữ: “Người Không Theo Tin Lành là Người Bỏ Ông Bỏ Bà’. Một người thanh niên tên Lê văn Thái đang làm việc cho Sở Hỏa xa đi ngang nhìn thấy, lòng tức giận bước vào nhà giảng Tin Lành gặp vị Truyền đạo chất vấn: ‘Tại sao ông nói người không theo Tin Lành là bỏ ông bỏ bà?’. Vị Truyền đạo hỏi lại người thanh niên tên Thái: ‘Thế nhà của anh thờ mấy đời ông bà?’ Người thanh niên tên Thái đáp cách hãnh diện: ‘Thờ 5 đời’. Vị Truyền đạo hỏi: ‘Thế ông tổ đời thứ 6 đâu?’. Tôi muốn nói rõ một chút là trên bàn thờ gia tiên của đa số người VN thờ Ngũ Đại Mai Thần Chủ gồm 5 vị: Cao – Tằng – Tổ – Khảo – Hiển. Rồi vị Truyền Đạo nói: Thế thì khi trong nhà có người qua đời, người nhà đưa bài vị lên chỗ ông Hiển, đôn ông Hiển lên chỗ ông Khảo, đôn ông Khải lên chỗ ông Tổ, đôn ông Tổ lên chỗ ông Tằng, đôn ông Tằng lên chỗ ông Cao, rồi bỏ bớt ông Cao cũ ra cho đủ chỗ. Thế thì rõ ràng là bỏ ông bỏ bà’. Anh thanh niên tên Thái tức giận nhưng không cãi được, nên bỏ về hỏi lại cha của anh: Thưa cha, nhà mình thờ ông bà mấy đời? Cha của anh cho biết gia đình thờ 11 đời. Anh mừng quá chạy vội lại gặp vị Truyền đạo cho biết gia đình anh thờ tới 11 đời. Bất ngờ, vị Truyền đạo hỏi anh: Thế thì ông tổ đời thứ 12 đâu? Người thanh niên đó im lặng và nghe giải thích rằng người tin Chúa Jêsus là người thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng sanh dựng tổ phụ loài người đầu tiên trên đất, đó chính là thờ phượng chính cái gốc của tổ phụ loài người. Người thanh niên đó sau khi nghe giải thích nhận ra người tin Chúa Jêsus là tin thờ Cái Gốc Chính là Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Trời, nên đã nhận biết tội của mình đã bỏ quên Đấng Tạo Hóa dựng nên ông bà mình, người thanh niên tên Thái đã ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của mình, sau nầy người thanh niên đó trở thành mục sư rao giảng Tin Lành.
Qua Lời Chúa dạy, qua gương của chính Chúa Jêsus, tôi quả quyết người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành không bao giờ quên ông bà cha mẹ, tổ tông – nếu có quên chăng thì cũng như mọi người là vì giới hạn trí óc nhớ đến bao nhiêu người còn có thể nhớ được thôi. Tuy nhiên, để tôn ông bà cha mẹ là con người như mọi người lên thờ phượng như Đức Chúa Trời Tạo Hóa, thì chắc chắn Quý Vị thính giả cũng như chúng tôi sẽ không bao giờ dám làm. Hai hành động đó hoàn toàn khác nhau.
Nói tóm lại, người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành như Chúa dạy trong Kinh Thánh: Thứ nhất là phải vâng lời Chúa dạy: Hãy hiếu kính cha mẹ, thứ hai là phải bắt chước chính Chúa Jêsus khi Ngài còn trên đất, sống luôn nhớ cha mẹ tổ tông, làm con làm cháu phải phụng dưỡng lúc cha mẹ ông bà sinh thời, làm cha mẹ ông bà vui. Khi ông bà cha mẹ qua đời, con cháu là người hiếu kính phải sống thế nào cho ông bà cha mẹ được người khen, kẻ kính trọng.
Nhất là như vị thính giả đã nhìn biết chỉ Đức Chúa Trời là Đấng đáng tôn thờ, bây giờ khi ông bà cha mẹ còn sống mà chưa biết Chúa Jêsus, chưa tin Chúa Jêsus để được tha tội được cứu rỗi, thì người con có hiếu phải mau mau nói lại với ông bà cha mẹ mình về tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội và sự sống lại kỳ diệu của Chúa Jêsus, hầu cho ông bà cha mẹ được Chúa cứu, không phải đi vào địa ngục hình phạt đời đời. Đó mới chính là người con hiếu thảo. Một người con cho rằng mình hiếu kính cha mẹ ông bà mà biết ông bà cha mẹ chưa tin Chúa Jêsus đang đi vào hình phạt đời đời nơi địa ngục thì lòng dạ nào dửng dưng cho được? Tuy nhiên, khi muốn giới thiệu cho ai một tin tức nào, một món ăn ngọn nào, thì điều trước nhất là người đó phải kinh nghiệm, phải nếm biết trước, đó là lý do Chúa Jêsus khuyên mời Bạn quyết định ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của Bạn trước, rồi khi Bạn kinh nghiệm được ở trong tình yêu của Chúa như thế nào, phước hạnh thế nào, khi ấy chắc chắn ông bà cha mẹ của Bạn sẽ vui lắm mà nghe lời bạn nói.
Bạn hãy làm một một người con hiếu thảo ngay bây giờ đi bằng cách nghe Lời Chúa khuyên: Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ – Châm. 24:11, mà người đang bị đùa đến sự chết lại là những thân yêu bên cạnh Bạn.
MONG LẮM THAY!

Bài sau37. Hồn Xác
Bài trước39. Tạ On Chúa