28. Danh Yêu Quí

1.  Nầy danh yêu quí, danh thật dịu êm,
Tột trời, thông đất, vượt cổ kim;
Mệnh danh cho trước khi Ngài hạ sinh,
Danh Jêsus có một không hai.

Ð.K:
Ta rất thích hát xướng danh Jêsus,
Danh đáng chúc tôn, danh muôn thu;
Từ xưa nay chẳng danh nào đẹp hay
Cho bằng danh báu Jêsus đây.

2.  Hồi treo thân Chúa trên thập tự kia,
Họ đề “Vua Jêsus” để bia,
Hầu muôn dân thấy cho họ đều hay,
Ngọn nguồn ta ái mộ Christ đây.

3.  Hiện nay Jêsus đang ngồi cạnh Cha,
Ðời đời cai quản hoàn vũ ta,
Tội khiên bôi xóa tật bệnh trừ xa,
Do quyền Jêsus Chúa ta.