27. Ngợi Danh Jêsus

1.  Ngợi danh Jêsus vinh hiển quyền oai!
Thiên thần cùng quì lạy mãi,
Cung Kính cúi dâng vương miện,
Tôn Ðấng Chúa tể trên đất, trời, biển.

Ð.K: Hãy tôn vinh, Chúa Thánh trên ngai,
Tung hô Chúa tể của muôn muôn loài.

2. Tội nhân xưa đã đau khổ sầu cay,
Nay được chuộc mua,
Xin hãy đem lễ quí báu dâng Ngài;
Tôn Ðấng Chúa tể trên đất, trời, biển.

3. Nguyền ta chung với chư thánh một mai,
Vui cùng quì bên Vua mãi,
Luôn trổi khúc hát thiên thu,
Tôn Ðấng Chúa tể trên đất, trời, biển.