17.Nguồn Cứu Giúp //TODO

1. Ôi, lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi,
Là ước vọng lúc hậu lai,
Nơi bảo toàn giữa giông tố dội vang,
Là nhà muôn thuở bình an.

2. Nương dựa bóng ngai Chúa thái an bấy,
Cho thánh dân thỏa lòng thay!
Duy cánh tay Chúa bao phủ ngày đêm,
Lòng càng được vững vàng thêm.

3. Ngay từ trước khi có biển, sông, đất,
Rừng, núi, tinh tú, nguyệt, nhật,
Nguyên thủy Ngài vốn Chân Chúa độc tôn,
Đời đời cai quản kiền khôn.

4. Muôn đời trước mặt Chúa thoáng mau quá,
Thật giống đêm chóng vượt qua,
Như thể canh chót đêm sắp tàn kia,
Rồi dương quang chiếu nghìn tia.

5. Ôi, lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi,
Là ước vọng lúc hậu lai,
Xin Chúa gìn giữ tôi suốt đường thiêng,
Là nhà muôn thuở bình yên.
A-men.

Bài sau16.Thánh Chúa Thành Tín
Bài trước18.Thánh Chúa Siêu Việt