111. Con Tuấn (Xuân Mậu Tuất)

Con Tuất (Mục sư Trần Thái Sơn)

CÂU CHUYỆN CON TUẤT 
(Đầu năm Mậu Tuất)

TRẢ LỜI:
Thế là người VN chúng ta đang bắt đầu bước vào Năm Mới theo âm lịch,cũng theo thông lệ văn hóa VN, tôi là Ms SƠN, xin gởi đến Quý Đài TNVNHN và Quý Vị Thính Giả Quý Đài lời Chúc Xuân từ Kinh thánh là Lời Chúa: xin Đức Chúa Trời ban cho Quý Đài và Quý Vị được thỏa lòng sống lâu, và xin Chúa chỉ cho Quý Vị thấy sự cứu rỗi của Chúa (Thi. 91:17).

Theo cách tính lịch Á Đông có Thập Can và Thập Nhị Chi, thì năm nay sẽ là Năm Mậu Tuất. năm của con Tuất – tôi xin ít dùng từ con chó thay vào đó xin được dùng làcon Tuất, vì tiếng Việt của chúng ta gọi con chó đôi khi không được thanh lắm, giống như một tiếng chửi mắng. Bây giờ nhân Năm Tuất, tôi muốn hầu chuyện với Quý Vị Thính Giả về Con Tuất trong Kinh thánh.

I/. Trước hết là câu chuyện CON TUẤT CỦA VUA SA-LÔ-MÔN được ghi trong sách Truyền đạo đoạn 9:4, “Một người ở trong hội kẻ sống, còn có sự trông mong, vì con chó sống hơn là sư tử chết”.
Kỳ trước tôi có thưa chuyện với Quý Vị Thính Giả về vua Sa-lô-môn – người đã viết sách Nhã Ca với nội dung nói về Tình Yêu. Hôm nay, tôi trình bày một sách khác của vua Sa-lô-môn được xếp vào Kinh thánh, sách đó tên là sách Truyền đạo nói về Nhân Sinh Quan của một người khôn ngoan giàu có như vua Sa-lô-môn sau khi sống đến 80 tuổi hưởng mọi vinh hoa phú quý, quyền thế, đã rút ra những kết luận đời người “Hư không của sự hư không” rồi khuyên mọi người “Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa đến…”, trong đó vua Sa-lô-môn ghi một câu liên quan Năm Tuất đáng học: vì con chó sống hơn là sư tử chết (Truyền. 9:4b).
Hình ảnh vua Sa-lô-môn so sánh trong câu thật khác nhau giữa một con tuất với một con sư tử. Tuy nhiên, vua Sa-lô-môn không nói: ‘Con tuất hơn con sư tử’, vì kể về giá trị, về sức mạnh, con sư tử vẫn hơn. Nhưng vua Sa-lô-môn so sánh con chó sống hơn là con sư tử chết. Như vậy, vấn đề không phải là con chó hay con sư tử, mà là Sống hoặc Chết.

Vua Sa-lô-môn nói lời nầy là để mình chứng cho tiền đề mà ông đã nêu ra: “Một người ở trong hội kẻ sống còn có sự trông mong – hi vọng” (9:4a), và ông đã giải thích như sau: “Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gổ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời (Truyền. 9:5-6).
Vua Sa-lô-môn nói một người chết không có 3 điều:

  • Không có sự hiểu biết
  • Không có phần thưởng, nghĩa là không có tương lai phước hạnh.
  • Không có những cảm xúc vui, buồn, yêu,ghét, vì những điều đó họ đã mất từ lâu.

Từ lâu – là bao nhiêu lâu?
Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết từ khi tổ phụ loài người chúng ta là A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời, mà lại vâng lời ma quỉ, phạm tội đi theo ý riêng mình thì tâm linh loài người đã chết rồi, Kinh thánh phán: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết”. Loài người chúng ta không còn nhìn biết Đức Chúa Trời nữa, không còn hi vọng ở tương lai được Đức Chúa Trời thưởng ban vinh hiển đời đời,

Đó là lý do Chúa Jêsus đến thế gian, Chúa Jêsus phán: Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống sư dật, Chúa Jêsus phán: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi (Giăng 10:10; 11:25).Và Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Tạo hóa đã giáng sanh làm người Y-sơ-ra-ên, sau 33½  năm trên đất Chúa Jêsus đã đi khắp các thành các làng nước Y-sơ-ra-ênrao giảng Tin Lành về một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài là Chúa Jêsus, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Kèm theo những lời giảng, Chúa Jêsus đã thi hành biết bao nhiêu phép lạ chỉ có Trời làm: chữa bất kỳ bịnh gì, phán một lời đuổi quỉ, phán một tiếng sóng yên gió lặng, kêu người chết sống lại, cuối cùng Chúa Jêsus bằng lòng chịu chết trên cây thập tự cứu người tin Ngài khỏi hình phạt vì tội lỗi trong đời nầy và đời sau, ban cho người tin Ngài sự sống mới trong quyền năng vinh hiển của Chúa. Điều kỳ diệu là sau 3 ngày nằm trong mộ, Chúa Jêsus đã sống lại để chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời Tạo hóa cầm quyền sự sống và sự chết, bảo đảm người tin Ngài cũng sẽ sống.

Người tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa và Chúa của họ, Được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống Bởi đó người tin Chúa Jêsus hưởng được điều mà vua Sa-lô-môn nói: Họ được ở trong hội kẻ sống; họ có sự hiểu biết khôn ngoan, họ được phần thưởng Trời ban trong đời nầy lẫn đời sau – Đó là điều vua Sa-lô-môn nóicon chó sống hơn là con sư tử chết.
Xin Đức Chúa Trời ban cho Quý Vị cũng như chúng tôi được làm một người sống, một con tuất sống hơn là một người chết, một con sư tử chết trong tâm linh, chết thế xác và chết đời đời.

II/. Con Tuất thứ hai là: CON TUẤT CỦA TIÊN TRI Ê-SAI nói đến, Những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-ên đều là đui mù, không biết chi hết. Chúng nó thảy đều là cho câm, chẳng biết sủa, đều chiêm bao, nằm sóng sượt, và ham ngủ(Ê-sai 56:9-12)
Tôi chưa từng thấy con tuất nào bị câm, có lẽ không có. Lời Chúa dùng từ ngữ chó câm là để chỉ những con chó: không biết sủa – hoặc không chịu sủa, thích nằm, ham ngủ, mê ăn.
Chúa dùng hình ảnh con tuất câm để chỉ những người có bổn phận canh giữ mà không chịu canh giữ. Canh giữ để làm gì? Lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-xê-chi-ên đoạn 33:1-6 mô tả công việc của người canh giữ:
“Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói cùng con cái dân ngươi mà rằng: Khi ta sai gươm đến trên một đất nào, và dân đất ấy chọn một người trong chúng nó để đặt làm kẻ canh giữ, nếu người nầy thấy gươm đến trong đất, thì thổi kèn để rao bảo dân sự. Bấy giờ, hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răn bảo, và nếu gươm đến bắt lấy nó, thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó; vì nó có nghe tiếng kèn mà không chịu răn bảo, vậy máu nó sẽ đổ lại trên nó; nhưng nếu nó chịu răn bảo thì cứu được mạng sống mình. Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răn bảo, và gươm đến mà cất sự sống của người nầy hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình; song ta sẽ đòi lại máu nơi người canh giữ”.
Lời Chúa nói rõ trách nhiệm của người canh giữ là không được làm thinh, phải thổi kèn báo cho mọi người biết tai họa đang đến, để người nghe biết mà ăn năn tội hầu được cứu, nếu người nghe không chịu nghe lời người canh giữ báo tin, cứ lầm lạc mê muội, thì khi tai họa đến, họ phải chịu trách nhiệm với Chúa, người canh giữ không bị phạt. Phần người nghe, nếu không được báo tin thì Chúa sẽ đòi trách nhiệm nơi người canh; ngược lại nếu người nghe báo tin tai họa đến mà không ăn năn thì họ chịu trách nhiệm với Chúa.
Bởi thế có nhiều Vị Thính Giả hỏi chúng tôi tại sao người tin Chúa hay truyền đạo, bỏ tiền của, công sức ra, có ích lợi cá nhân nào không? Câu trả lời của chúng tôi là chúng tôi không vì ích lợi vật chất cá nhân nào, hoặc tư lợi nào, nhưng vì hai lý do:

  • Lý do thứ nhất, như thánh Phao-lô đã nói: Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. người tin Chúa nào cũng vậy, khi họ được cứu lòng vui mừng nên muốn bà con thân tộc, đồng bào của mình cũng được cứu rỗi.
  • Lý do thứ hai khiến người tin Chúa chúng tôi luôn truyền Tin Lành cho mọi người là vì Đức Chúa Trời đã đặt người tin Chúa làm người canh giữ rao báo cho mọi người, nhất là đồng bào VN rằng: Nếu không ăn năn thì sẽ bị hư mất đời đời (Luca 13:3, 5); Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu người có tội (I Tim. 1:15), chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người là Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi cầu nguyện cho Quý Vị, chúng tôi tìm đủ mọi cách để nói với Quý Vị rằng: nếu ai tin Chúa Jêsus thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Chúa Jêsus thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (Giăng 3:36). Chúng tôi mong ước Quý vị nghe được Tin Lành của Chúa Jêsus hầu thoát khỏi hình phạt đời nầy lẫn đời sau, và chúng tôi không bị Chúa quở trách chúng tôi là chó câm.

Chúng tôi không muốn bị Chúa quở trách là chó câm nên đãhết lòng rao truyền Tin Lành của Chúa Jêsus đến Quý Vị,thiết tha xin Chúa cảm động lòng Quý vị quay về với Chúa để làm con chó sống hơn là cứ làm con sư tử chết.

III/. Con Tuất thứ ba là: CON TUẤT CỦA THÁNH PHAO-LÔ. Phi-líp 3:2
Nói về con tuất, chúng ta thường biết đến con tuất đã được thuần dưỡng, còn con tuất mà Phao-lô nói đến trong thư của ông viết gởi cho người tin Chúa tại thành Phi-líp là loại gian ác, là loài GIẢ làm con tuất – mà Phao-lô gọi là phép cắt bì giả. Thánh Phao-lô cảnh giác: “Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả”.
Những từ ngữ coi chừng được thánh Phao-lô nhắc đi nhắc lại cho thấy chắc chắn đây không phải là con chó nhồi bông dễ thương, hoặc những loại chó kiểng mà nhiều người nuôi, nhưng loại con tuất được Phao-lô dùng một tên được dịch là sài lang, chó rừng, chó sói, rất hung dữ, khi nó hợp thành bầy thì cọp, beo hoặc sư tử cũng phải sợ chúng.
Như tiêu đề cho đoạn nầy, nhà dịch Kinh thánh đã ghi làcác giáo sư giả để báo trước loài chó dữ là các giáo sư giả, những người dạy một Tin Lành giả, lừa dồi con người đội lốt con tuất hiền lành. Giống như con sói trong truyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ. Mới đây, Giáo hoàng Francis (2018) nhân nói về vấn đề thời sự thế giới là TIN GIẢ, đã đem chuyện con rằn cám dỗ Ê-va bằng cách tung tin giả về lời Chúa phán dạy, tiếc thay Ê-va đã nghe tin giả của con rắn do ma quỉ mượn hình nói mà quên lẽ thật Chúa dạy, khiến dòng dõi loài người trong đó có chúng tacùng cả vũ trụ lẫn mọi loài cùng bị phạt (Rô. 8:19-22). Chính Chúa Jêsus cảnh báo chúng ta: “Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn (Math. 24:24). Quỉ Satan sẽ dùng những con tuất giả gian ác với những dấu lớn, phép lạ, làm nhiều người vì thấy những phù phép đó mà quên sự chuộc tội vô giá của Chúa Jêsus ban cho, giống như có vị thính giả hỏi chúng tôi: Tôi thấy có người dùng thuật Yoga đang ngồi bay lên được, mấy ông Tin Lành có bay được không? Tôi trả lời chúng tôi không bay được, nhưng David Coperfiel bay được; mà giả như bay được thì có cứu được ai khỏi tội lỗi không?
Lời Chúa dạy được nhắc lại nhiều lần: Hãy coi chùng! Năm nay là nămCon Tuất, thời kỳ là thời cuối cùng theo Kinh thánh, xin Chúa Jêsus yêu thương lấy tình yêu thương của Ngài kéo Quý Vị đến với Thập tự giá chuộc tội của Chúa để Quý Vị cùng chúng tôi được làm con chó sống hơn là cứ làm con sư tử chết đời nầy và đời sau. Chúng tôi không dám để Chúa quở trách chúng tôi là chó câm nên đã vì lòng yêu thương Chúa cho và vì tình đồng bào hết lòng rao báo Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jêsus, Quý Vị đã nghe xin hãy quay về với Chúađể được thoát khỏi hình phạt đời nầy cùng đời sau đời đời – không phải quay về với tổ chức Tôn giáo. Nhân năm Con Tuất, xin Đức Chúa Trời ban cho Quý Vị không bị những con tuất gian ác, giả mạo lừa dối mà bỏ quên sự cứu rỗi vô giá của Đức Chúa Trời yêu thương qua Chúa Jêsus Christ chịu chết trên thập tự giá và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta niềm tin thờ nơi Đấng Sống. A-men.

Bài sau110. ĐẾM NGÀY
Bài trước112. Hiếu Kính Cha Mẹ